Skład kompleksu

hala o powierzchni 1200 m. kw.

siłownia i sale fitness

sala „lustrzana” do gimnastyki

szatnie i sanitariaty

Hala Sportowa Świdniczanka

Hala sportowa Świdniczanka mieści się przy ulicy Ogrodowej 36a w Świnicy. Posiada pełnowymiarowe boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną – halową, piłka ręczną. Obiekt wyposażony jest w sprzęt sportowo-rekreacyjny, z którego można korzystać za dodatkową opłatą.
Obiekt udostępniamy uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy do zajęć dydaktycznych, osobom indywidualnym, firmom, do prowadzenia zajęć sportowych, treningów, organizacji zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych.
Istnieje możliwość udostępnienia Hali sportowej Świdniczanka na organizacje obozów oraz zgrupowań.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy dysponuje halą o wymiarach 26m x 44m z trybunami na 200 miejsc, na której istnieje możliwość zorganizowania imprez masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym, tj. koncertów, występów artystycznych, wystaw, konferencji, szkoleń, eventów okolicznościowych. Dodatkowo posiadamy parking na około 50 samochodów.
Wszystkie osoby zainteresowane wynajmem prosimy o pisemną informację z propozycją i krótką charakterystyką zaplanowanego wydarzenia.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Sekretariat Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy: 882 135 626 lub (68) 327 33 65

Obostrzenia

W związku z sytuacja epidemiologiczna wprowadzamy 10 minutowe przerwy między wejściami na halę sportową. Ma to na celu ograniczenie kontaktu między sobą oraz możliwość przeprowadzenia dezynfekcji urządzeń sportowych. Wobec powyższego proszę o przychodzenie grupy na 18:40 (zajęcia będą trwały do 20:10) i kolejnej na 20:20 (zajęcia będą trwały do 21:50). Powyższe regulacje obowiązują do odwołania.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy jako organizator będący podmiotem działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) niniejszym określa zasady na jakich organizuje współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe na hali „Świdniczanka" położonej przy ul. Ogrodowej 36a w Świdnicy od dnia dzisiejszego, to jest 18 listopada 2020 r. do odwołania.

Ustanawia się następujące zasady uczestniczenia.

Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona jako działająca w imieniu podmiotu uprawnionego do udostępnienia obiektu, organizatora zajęć sportowych:

 • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego i zastrzega, że przy organizowaniu zajęć z koszykówki na sali nie może przebywać łącznie więcej niż 12 osób, w przypadku siatkówki nie może na sali przebywać więcej niż 14 osób na każdym z trzech boisk wyznaczonych do gry, w przypadku innego typu zajęć sportowych na hali nie może znajdować się więcej, uwzględniając powierzchnię hali, niż 76 osób,
 • zapewnia przeprowadzanie dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych,
 • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających, a w przypadku grup przychodzących z własnym sprzętem zobowiązuje właścicieli sprzętu do ich zdezynfekowania przed użyciem na terenie hali,
 • zapewnia 10-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego i w związku z tym zabrania przychodzenia na salę poza wyznaczonymi godzinami, osoby korzystające zobowiązane są opuścić salę o wyznaczonej godzinie.

Jednocześnie niżej podpisany zobowiązuje osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz go lub ze sprzętu sportowego do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.

Zabrania się jednocześnie wstępu na teren obiektu komukolwiek w charakterze publiczności.

Zabrania się nadto przychodzenia komukolwiek, u kogo występują w chwili przybycia lub w ciągu ostatnich 14 dni występowały takie objawy jak: podwyższona, wynosząca powyżej 37°C temperatura ciała, kaszel, bóle głowy utrzymujące się co najmniej przez 2 h, suchy kaszel, zmęczenie niewynikające z wykonanej pracy, innego rodzaju wysiłku fizycznego lub pozbawienia wypoczynku, ból mięśni, ból gardła, biegunka, zapalenie spojówek, utrata smaku lub węchu, wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp, trudności w oddychaniu lub duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej, utrata mowy lub zdolności ruchowych, ból pleców, mrowienie w plecach, uczucie palenia w płucach.

Nadto zabrania się przychodzenia osobom, które miały w ciągu ostatnich 5 dni kontakt osobisty w odległości poniżej 2 metrów wynoszący co najmniej 15 minut z osobami mającymi objawy jak wyżej.

Regulamin Hali Sportowej w Świdnicy

 1. Hala sportowa służy do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych, kulturalnych i edukacyjnych.
 2. Zajęcia w hali odbywają się według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
 3. Halę sportową udostępnia się w pierwszej kolejności na realizację zadań dydaktycznych z wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych.
 4. W czasie wolnym od zajęć, o których mowa w ust. 3, hala sportowa może być udostępniana odpłatnie osobom fizycznym, osobom prawnym i grupom zorganizowanym.
 5. Wynajem pomieszczeń hali sportowej obejmuje:
  • Sale główną z boiskami do gier zespołowych,
  • Sale do gimnastyki korekcyjnej i fitness,
  • Siłownię.
 6. Korzystający z pomieszczeń wymienionych w ust. 5 mają jednocześnie prawo do korzystania z szatni, natrysków i WC w czasie, który obejmuje umowa najmu.
 7. Pomieszczenia hali sportowej mogą być wynajmowane osobom prawnym i osobom fizycznym przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na podstawie umowy najmu
 8. Za przygotowanie umowy oraz organizację oraz organizację wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
 9. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali sportowej zgłaszają się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy, który przygotowuje umowę najmu.
 10. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie opiekuna grupy, który reprezentuje grupę oraz ustala z Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy sprawy organizacyjne i personalne, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy . Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.
 11. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty według stawek ustalonych w cenniku przyjmowanym Zarządzeniem Wójta Gminy Świdnica.
 12. Ustala się minimalny czasu wynajmu przez osoby indywidualne lub zorganizowane grupy boiska hali sportowej na gry zespołowe – 1,5 godziny
 13. Ustala się minimalny czasu wynajmu przez osoby indywidualne lub zorganizowane grupy boiska hali sportowej na turnieje i mecze – 2 godziny.
 14. Osoby fizyczne i prawne wynajmujące pomieszczenia sportowe mogą korzystać z własnego sprzętu sportowego (piłki, stroje i obuwie sportowe). W przypadku korzystania ze sprzętu sportowego będącego własnością Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy warunki finansowe za wypożyczenie powinny być dodatkowo określone w umowie.
 15. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego o podeszwie niebrudzącej nawierzchni boiska.
 16. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
  • Punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć,
  • Utrzymania czystości w obiekcie,
  • Zabezpieczenie mienia wartościowego we własnym zakresie,
  • Przestrzegania przepisów BHP,PPOŻ i porządkowych,
  • Podporządkowania się poleceniom Dyrektora Ośrodka lub pracowników obsługi.
 17. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.
 18. Zabrania się wnoszenia na hale:
  • Wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
  • Środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • Puszek , butelek, itp. Wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
  • Napojów alkoholowych
 19. Na terenie hali obowiązuje zakaz:
  • Spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,
  • Wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
  • Wprowadzania zwierząt.
 20. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.
 21. Osoby powodujące uszkodzenia sprzętu lub urządzeń hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody.
 22. Osoby korzystające z hali zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.