Deklaracja dostępności Strona informacyjna Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona informacyjna Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • częściowy brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów filmowych

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Daria Strzelec.
 • E-mail: gosir@swidnica.zgora.pl
 • Telefon: 882 135 626

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor GOSiR – Jan Doliński
 • Adres: ul. Ogrodowa 36a
  66-008 Świdnica
 • E-mail: gosir@swidnica.zgora.pl
 • Telefon: 882 135 626

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy położony jest przy ulicy Ogrodowej 36a.
 2. W budynku znajduje się winda do przewozu osób niepełnosprawnych.
 3. Obok wejścia do budynku znajduje się parking. Wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, tłumacza języka migowego ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

GOSiR nie posiada tłumacza języka migowego.